Wall and Burn

Walk 26 in Haltwhistle Spring Walking Festival, 2016. Photos by Rob Pegg
01-SAM 6940 02-SAM 6942 03-SAM 6943 04-SAM 6945
05-SAM 6946 06-SAM 6950 07-SAM 6952 08-SAM 6953
09-SAM 6955 10-SAM 6956 11-SAM 6960 12-SAM 6964
13-SAM 6965(2) 14-SAM 6965 15-SAM 6966(2) 16-SAM 6966
17-SAM 6971 18-SAM 6973(2) 19-SAM 6973 21-SAM 6980
22-SAM 6981